Pedagogische Visie

pedagogische visie

Elk kind is uniek met zijn eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Door individuele begeleiding kan ik elk kind geven wat zijn ontwikkeling op dat moment nodig heeft. Ik vind het belangrijk om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Ook wil ik de kinderen graag een plek geven waar zij zich veilig en geborgen voelen, hun sterke en zwakke punten leren kennen en samen met anderen kinderen de wereld kunnen ontdekken.
De volgende 4 pedagogische basisdoelen, die ook in de wet kinderopvang vastgelegd zijn, vormen de basis hier voor:
– bieden van emotionele veiligheid
– gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van personlijke competenties
– gelegenheid bieden toe het ontwikkelen van sociale competenties
– overdragen van waarden en normen

Uitgebreide informatie over de basisdoelen en andere punten zoals bij voorbeeld voeding, wennen, dagritme, etc. kunt u in mijn pedagogisch beleidsplan vinden. Deze kunt u vrijblijvend aanvragen via het contactformulier.